Политика конфиденциальности

Согласно Сервисного соглашения между ФЛП Трофименко Е.А. и заказчиком , стороны придерживаются такой политики конфиденциальности:

Заказчик дает согласие на обработку персональной информации Исполнителем (в том числе: сбор, хранение, систематизацию, изменение и удаление, использование, распространение, обезличивание, блокирование). Целью использования персональных данных и их последующей обработки является получение Заказчиком услуг Исполнителя. Исполнитель обязуется вести обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Украины о защите персональных данных. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе обезличить его персональные данные для передачи (в том числе трансграничной) другим субъектам рынка регистрации доменных имен. Также Заказчик соглашается, что Исполнитель вправе передать его персональные данные другим субъектам рынка регистрации доменных имен в открытом (не обезличенном) виде.
Заказчик имеет право в любой момент отозвать разрешение согласия на обработку персональных данных, направив Исполнителю поручения в простой письменной форме на почтовый адрес Исполнителя. В случае получения такого поручения Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг Заказчику, а именно прекратить исполнение настоящего Договора и удаления (прекращение регистрации) доменного имени.

Заказчик, заключая этот договор, поручает Исполнителю как Регистратору опубликовать собственные персональные данные в базах данных соответствующих сервисов в открытом доступе в Интернет, необходимых для работы сервисов, служб и доменов. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные могут быть переданы другому регистратору и / или Администратору домена, в случае если та или иная операция по доменным именем требует идентификации Заказчика как собственника (Регистранта) доменного имени.

На Украинском

Згідно Сервісного угоди між ФОП Трофименко Е. А. і замовником , сторони дотримуються такої політики конфіденційності:

Замовник дає згоду на обробку персональної інформації Виконавцем (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміна і видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Замовником послуг Виконавця. Виконавець зобов’язується вести обробку персональних даних у відповідності з чинним законодавством України про захист персональних даних. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право знеособити його персональні дані для передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Замовник погоджується, що Виконавець має право передати його персональні дані іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен в відкритому (не знеособленому вигляді.
Замовник має право у будь-який момент відкликати дозвіл згоди на обробку персональних даних, направивши Виконавцю доручення в простій письмовій формі на поштову адресу Виконавця. У разі отримання такого доручення Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику, а саме припинити виконання цього Договору та вилучення (припинення реєстрації) доменного імені.

Замовник, укладаючи цей договір, доручає Виконавцю як Реєстратору опублікувати власні персональні дані у базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб та доменів. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому реєстратору та / або Адміністратора домену, в разі якщо та чи інша операція з доменним ім’ям вимагає ідентифікації Замовника як власника (Реєстранта) доменного імені.


Скачать в PDF на русском — 

Скачать в PDF на украинском — 

СЛАВА УКРАИНЕ!